Samadhi Mantra Songsheet

Download a Printable Version

Table of Contents Pranati Sri Ram Jai Ram When the Saints Come Marching in Govinda Jaya Jaya Beautiful Am I/Wahe Guru Om Namo Bhagavate Hari Om Aad Guray Nameh Sri Krishna Govinda He Govinda Om Nama Shivaya Shiva Shiva Shambo Nitai Gaura Hari Bol

Pranati

Nama Om Vishnu padaya Krsna presthaya bhutale
Srimate Bhaktivendanta-svamin iti namine

Namaste Sarasvate deve gaura-vani pracarine
Nirvisesa-sunyavadi-pascatya-desa-tarine

Jaya Sri Krishna Chaitanya, prabhu nityananda
Sri advaita gadahara, srivasadi gaura bhakta vrinda

Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Hare Hare

Sri Ram Jai Ram

Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram
Sri Ram Jai Ram Jai

Raghupati Raghava Raja Ram
Patita Pavana Sita Ram

When the Saints Come Marching in

Oh when the saints come marching in
Oh when the saints come marching in
How I want to be in that number
When the saints come marching in

Hallelujah

Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama, Hare Hare

Govinda Jaya Jaya

Govinda Jaya Jaya
Gopala Jaya Jaya
Radha Ramana Hari
Govinda Jaya Jaya

Beautiful Am I/Wahe Guru

Beautiful am I
Bountiful am I
Blissful am I
Wahe Guru

Wahe Guru
Wahe Guru
Wahe Guru
Wahe Guru

Om Namo Bhagavate

Om Namo Bhagavate
Vasudevaya

Hari Om

Hari Om
Hari, Hari, Hari Om

Aad Guray Nameh

Aad Gurey Nameh, Jugad Guray Nameh, Sat Guray Nameh
Siri Guru Devay Nameh, Siri Guru Devay Nameh

I bow to the infinite wisdom; I bow to the wisdom that is unseen
I bow to the wisdom throughout the ages, I bow to the wisdom inside of me

Sri Krishna Govinda

Sri Krishna Govinda, Hare Murare

He Govinda He Gopal

He Govinda

He Govinda He Gopal
Keshava Madhava Dina Diyal

Om Nama Shivaya

Om Nama Shivaya
Shiva, Shiva, Shiva, Shiva, Shiva Nama Namo
Hare, Hari, Hari, Hari, Om Nama Shivaya

Shiva Shiva Shambo

Om Nama Shivaya, Shivaya Nama Om
Shiva Shiva Shambo, Shiva Shiva Shambo
He Shiva Shankara, He Maheswara

Nitai Gaura Hari Bol

Jaya Satchidnandana, Nitai Nitai Goura Hari, Nitai Nitai Goura Hari,
Nitai Gaura Haribol
Jaya Satchidnandana, Jaya Satchidnandana
Jaya Satchidnandana, Gaura Hari